Algemene Voorwaarden

sisera.nl juli 2010

 

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Algemeen

Artikel 3. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Artikel 4. Aanbod

Artikel 5. De Prijs

Artikel 6. De Overeenkomst

Artikel 7. Betaling

Artikel 8. Levering

Artikel 9. Zichttermijn en Herroepingsrecht

Artikel 10. Klachten en Geschillen

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

Artikel 12. Privacy

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1) consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2) dag: een werkdag in Nederland, niet zijnde een algemeen erkende feestdag
3) koop op afstand: een overeenkomst waarbij een product via internet gekocht wordt zonder dat deze fysiek door de koper gezien is;
4) ondernemer: MatchBV, handelend onder haar handelsnaam sisera.nl (hierna aan te duiden als sisera.nl) met KvK nummer: 28032687, BTW-identificatienummer: NL 800154332.B01 en e-mailadres: klantenservice@sisera.nl; en
5) website: de door ondernemer geëxploiteerde website met als domeinnaam: www.sisera.nl.

 

Artikel 2 – Algemeen

1) de website is een online platform, waarbij door sisera.nl producten worden aangeboden.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die worden aangeboden op de website en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
2) Bij het plaatsen van een bestelling en voor het moment van betaling dient de consument expliciet in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
3) Bij bestelling en betaling heeft de consument mogelijkheid tot inzage van de algemene voorwaarden.
4) sisera.nl is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud (waaronder mede wordt verstaan de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid) en de goede werking c.q. het functioneren van producten van derde partijen, die op het online platform van sisera.nl worden aangeboden. sisera.nl vervult in dat geval slechts een ondersteunende rol bij de verkoop van de producten.

 

Artikel 4 – Aanbod

1) Op het gehele aanbod zoals weergegeven op de website gelden de wettelijke regels aangaande koop op afstand.
2) De aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in de nieuwsbrief en bezitten de eigenschappen die in het aanbod worden genoemd.
3) Alle gegevens betreffende materialen, gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, foto’s etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
4) Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden sisera.nl niet.
5) Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de consument bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien de consument op het aanbod ingaat.
6) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 5 – De Prijs

1) De genoemde prijzen van de op de website aangeboden producten zijn:
– inclusief BTW;
– exclusief verzendkosten; en
– exclusief eventuele betalingskosten.
2) Indien in de periode tussen bestelling/betaling een verandering plaatsvindt in de BTW tarifering is de ondernemer gerechtigd dit door te berekenen in de verkoopprijs.
3) De toepasselijke verzendkosten en eventuele betalingskosten zullen gedurende het online bestelproces (en voorafgaand aan het totstandkomen van de overeenkomst) expliciet aan de consument kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 6 – De Overeenkomst

1) De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de algemene voorwaarden en de betaling van de bestelde producten.
2) Na totstandkoming van de overeenkomst zal sisera.nl de consument van de volgende informatie voorzien:
– bevestiging van de bestelling via e-mail op het door de consument verstrekte e-mailadres;
– verwachte leveringstermijn;
– de voorwaarden en wijze waarop de consument producten kan retourneren/ruilen; en
– de te volgen procedure in het geval van een klacht.
3) Iedere bestelling kan, mits nog niet verzonden, kosteloos binnen 24 uur nadat de bestelling door de consument is geplaatst, worden geannuleerd. Hiervoor dient de consument een e-mail naar klantenservice@sisera.nl te sturen. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra het verzoek tot annulering door sisera.nl bevestigd is, mag deze als ontvangen beschouwd worden. De betaling van de consument wordt binnen 14 dagen door sisera.nl gerestitueerd.

 

Artikel 7 – Betaling

1) Betaling kan uitsluitend door gebruikmaking van iDeal en Paypal
– Voor de uitleg en voorwaarden van iDeal: zie www.ideal.nl
– Voor de uitleg en voorwaarden van PayPal: zie www.paypal.nl
2) Voor de betaling maakt sisera.nl gebruik van het SSL protocol om de betaling zo veilig mogelijk te laten verlopen.
3) Artikelen worden alleen geleverd indien het volledige aankoopbedrag is betaald.
4) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan sisera.nl te melden.

 

Artikel 8 – Levering en Uitvoering

1) Producten worden uiterlijk binnen 7 dagen uitgeleverd nadat de betaling is ontvangen.
2) sisera.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de consument. Nadat het product door de consument in ontvangst is genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de consument over.
3) Indien één of meer artikelen zoek is geraakt, verplicht de consument zich ertoe zijn redelijke medewerking te verlenen bij het onderzoek naar de vermissing. Bij het niet voldoen aan een daartoe strekkend redelijk verzoek is sisera.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de consument te verhalen c.q. niet te restitueren.
4) Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de consument aan sisera.nl kenbaar heeft gemaakt. Indien de consument een verkeerd afleveradres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de consument. De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld.
5) Indien de consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de consument.

 

Artikel 9 – Zichttermijn en Herroepingsrecht

1) Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de consument het recht heeft binnen 7 dagen zonder opgave van reden of enige verplichting de producten in originele staat en originele verpakking te retourneren (het zogeheten herroepingsrecht).
2) De zichttermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
3) Gedurende de zichttermijn zal de consument:
– zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking;
– het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden;
– labels en prijskaartjes niet verwijderen van kleding/artikelen
4) Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht:
– stelt hij sisera.nl hiervan op de hoogte door een e-mail te sturen aan klantenservice@sisera.nl;
– zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en waar mogelijk in originele verpakking retourneren conform de door sisera.nl verstrekte instructies, zoals vermeld op de pakbon. Indien de consument de pakbon niet meer tot zijn beschikking heeft, kan de benodigde informatie worden opgevraagd via klantenservice@sisera.nl;
– moeten de producten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling door de consument, op het vermelde retouradres geretourneerd zijn;
– komen de verzendkosten voor rekening van de consument.
5) Na ontvangst van de retourzending en goedkeuring van de staat van de producten ontvangt de consument een e-mail en zal zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 30 dagen) de door de consument gedane betaling worden teruggestort.

 

Artikel 10 – Klachten en Geschillen

1) Bij klachten kan de consument een e-mail sturen aan klantenservice@sisera.nl.
2) Indien een ander product wordt geleverd dan is besteld, dient de consument dit te melden binnen 3 dagen na ontvangst van het product. Kosten die gemoeid zijn met het omruilen voor het goede product zijn voor rekening van sisera.nl
3) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij sisera.nl door een e-mail te sturen aan klantenservice@sisera.nl.
4) Bij sisera.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de consument binnen 14 dagen (i) een bericht van ontvangst; en (ii) een indicatie wanneer de consument een antwoord kan verwachten.
5) Indien een geschil ontstaat over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, zal de consument dit per e-mail aan sisera.nl voorleggen door een e-mail te sturen aan klantenservice@sisera.nl. sisera.nl zal vervolgens binnen 30 dagen op de klacht van de consument reageren. De administratie van sisera.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
6) Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in overeenstemming met lid 9 van dit artikel.
7) De aansprakelijkheid van sisera.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product.
8) sisera.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van sisera.nl, waaronder de website, door een derde.
9) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de inhoud van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

1) De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij sisera.nl, leveranciers, fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie sisera.nl niet gelieerd is.
2) De consument mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

 

Artikel 12 – Privacy

1) Indien een consument een bestelling plaatst bij sisera.nl worden zijn/haar gegevens opgenomen in het klantenbestand van sisera.nl.
2) sisera.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties (zie in dat kader de privacy statement op www.sisera.nl).
3) sisera.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van consumenten.
4) sisera.nl maakt gebruik van een nieuwsbrief. Wanneer een consument een bestelling plaatst bij sisera.nl wordt de consument automatisch aangemeld voor deze nieuwsbrief. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst verwijderd te worden.